Webdesign bureau voor de ZZP'r en kleine ondernemer

Betaalbare websites gemaakt met aandacht voor uw wensen.

Algemene voorwaarden

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden van CSE Webdesign
Scheperskamp 19
8181 WX Heerde

De partij die zich verplicht tot levering en onderhoud van programmatuur en verlening van gebruiksrechten op programmatuur zal worden aangeduid als CSE Webdesign. De wederpartij zal worden aangeduid als "afnemer".

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden aan de zijde van CSE Webdesign, wanneer CSE Webdesign deze voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft overhandigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door CSE Webdesign schriftelijk is bevestigd.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover strijdig met Algemene Voorwaarden van opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang behoudens en in geval en in zoverre Algemene Voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk door CSE Webdesign worden geaccepteerd.
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2: OFFERTES
Door CSE Webdesign op verzoek van afnemer uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.
Technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, systeemanalyses etc., die door CSE Webdesign of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van CSE Webdesign. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen, na een daartoe door CSE Webdesign gedaan verzoek, aan haar te worden teruggezonden.
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is CSE Webdesign gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 3: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST
Een overeenkomst tussen CSE Webdesign en de afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk wordt bevestigd dan wel doordat CSE Webdesign geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover schriftelijk door CSE Webdesign bevestigd.

Artikel 4: PRIJZEN
Overeengekomen vergoedingen dan wel geldende tarieven voor de levering van hardware en de beschikbaarstelling van programmatuur en dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld, hebben betrekking op de normale afwikkeling van de te verrichten werkzaamheden.
Daarnaast kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht:
Informatiedragers die in verband met te verrichten werkzaamheden aan de afnemer worden geleverd;
Opleidingen die ten dienste van de afnemer worden gegeven.
Wachttijden indien door CSE Webdesign niet op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan worden aangevangen, of werkzaamheden niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van aan de afnemer toe te rekenen oorzaken.
Dienstverlening ter zake van problemen die niet door een fout in de programmatuur veroorzaakt blijken te zijn.
Dienstverlening ter zake van problemen die wel door een fout in de programmatuur veroorzaakt blijken te zijn. Te denken valt hier aan "bugs" of kinderziekten in een vroege versie van bepaalde programmatuur waarvoor zogenaamde "patches" door de leverancier op de markt worden gebracht.
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden.
Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van de opdracht, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal CSE Webdesign gerechtigd zijn om, vanaf de totstandkoming der overeenkomst en voordat met de uitvoering van het werk is begonnen, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals verhoging van lonen, prijzen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, aan de afnemer door te berekenen, indien CSE Webdesign bewijst dat zij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of kon zijn.


Artikel 5: BETALING
Alle betalingen dienen te geschieden in gangbare Nederlandse valuta.
Betaling van de verrichte werkzaamheden dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Vanaf de vervaldatum is afnemer een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Is de afnemer in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten welke door CSE Webdesign worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, voor zijn rekening, daaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 160,00 en maximaal 15% van het verschuldigde betalingsbedrag, onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
CSE Webdesign is te allen tijde gerechtigd bij orders boven de €1000,00 vooruitbetaling te verlangen van 20%. Zolang de vooruitbetaling niet is geschied of geen zekerheid is gesteld, is CSE Webdesign niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn en is CSE Webdesign daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD, VERLENING/OVERDRACHT VAN RECHTEN
Aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van CSE Webdesign en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan CSE Webdesign voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met CSE Webdesign aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 7: MEER- EN MINDER WERK
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan afnemer extra in rekening gebracht als meer- en minderwerk zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs van het werk.
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij, doch in ieder geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.
De afnemer wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer CSE Webdesign de afnemer tijdig heeft gewezen op zijn voornemen om meerwerk uit te voeren en de afnemer de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïvloed.

Artikel 8: ONVOORZIENE COMPLICATIES
Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet CSE Webdesign hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer.
Indien CSE Webdesign de afnemer niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
Eventuele extra kosten die CSE Webdesign moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door afnemer worden vergoed.

Artikel 9: UITBESTEDING VAN WERK
CSE Webdesign is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de afnemer de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van CSE Webdesign een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 10: ANNULEREN
Wijzigingen en/of annulering van gedane bestellingen of gesloten overeenkomst(en) binden CSE Webdesign eerst na een schriftelijke acceptatie.
Tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de afnemer tot uiterlijk 8 weken voor de geplande aanvang van de werkzaamheden de met CSE Webdesign afgesloten overeenkomst annuleren op gronden die de afnemer als hij dat niet wil, niet aan CSE Webdesign kenbaar hoeft te maken. Indien CSE Webdesign op dat moment al kosten heeft gemaakt (zoals administratiekosten, onderhandelingskosten e.d.) is het onder die omstandigheden redelijk dat afnemer die kosten aan CSE Webdesign vergoedt.
Ingeval van annuleringen door de afnemer binnen 8 weken voor aanvang van het werk heeft CSE Webdesign recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten, met een minimum van 35% van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 11: LEVERINGSTERMIJN
Indien geen levertijd is overeengekomen wordt die in redelijkheid door CSE Webdesign vastgesteld.
Overeengekomen leveringstermijnen ter uitvoering van de overeenkomst worden door CSE Webdesign steeds bij benadering gegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdracht door CSE Webdesign is geaccepteerd en bovendien alle, naar het oordeel van CSE Webdesign eventueel benodigde gegevens, materialen e.d. door afnemer aan CSE Webdesign zijn verstrekt.
Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Indien de aanvang/voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, dient de afnemer de daarmee voor CSE Webdesign verband houdende schade te vergoeden, indien deze aan de afnemer kan worden toegerekend.
CSE Webdesign is eerst in gebreke nadat 14 dagen verstreken zijn sedert een schriftelijke ingebrekestelling/sommatie om zo spoedig mogelijk met de uitvoering van het werk aan te vangen of het werk voort te zetten, van afnemer is ontvangen. De afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
De afnemer heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De afnemer mag dit verrekenen met hetgeen hij aan CSE Webdesign nog verschuldigd is.

Artikel 12: RISICO
CSE Webdesign zal uiterst zorgvuldig met de apparatuur van de afnemer omgaan. CSE Webdesign is niet verantwoordelijk voor schade welke het gevolg zijn van fabrieks- en/of software fouten en schade welke ontstaan is door normaal gebruik c.q. normale slijtage.

Artikel 13: WIJZIGINGEN/AFWIJKINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
CSE Webdesign is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft afwijkingen/wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe afwijkingen/wijzigingen van een zaak die een verbetering betekenen.
2. CSE Webdesign is voorts nimmer aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afwerking e.d. welke afwijkingen afnemer derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.

Artikel 14: RECLAME
Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan (op)geleverde werken en zaken is reclame mogelijk.
Eventuele reclames, zowel op levering van zaken als op uitgevoerde werkzaamheden/ reparaties en factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de goederen dan wel uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de facturen bij CSE Webdesign schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het (op)geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
Reclames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, vertegenwoordigers enz. gedaan of later tot CSE Webdesign gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen effect sorteren.
Bij tijdig ingediende reclame zal afnemer CSE Webdesign in de gelegenheid moeten stellen zijn reclame op te nemen, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door CSE Webdesign juist wordt bevonden, zal afnemer haar de nodige tijd gunnen om de vereiste voorzieningen te treffen, c.q. de geconstateerde gebreken op te heffen.
In gebruik genomen objecten worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd, tenzij eerst naderhand de ondeugdelijkheid kon blijken, in welk geval de afnemer verplicht is CSE Webdesign terstond in de gelegenheid te stellen zich van de ondeugdelijkheid te overtuigen, bij gebreke waarvan de afnemer zijn aanspraken verliest.
Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de afnemer ten aanzien van andere werkzaamheden/ leveranties niet op.
8. Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer CSE Webdesign niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat afnemer of derden iets aan het (de)object(en) heeft/hebben veranderd of gerepareerd behoudens in geval dat dit met voorkennis van CSE Webdesign is geschied en in noodgevallen ter beoordeling van CSE Webdesign, waarin afnemer zich vooral onmogelijk met CSE Webdesign heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin CSE Webdesign terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Artikel 15: GARANTIE
Indien de zaken door CSE Webdesign van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing.
Iedere garantieverplichting vervalt, indien de afnemer of een derde het geleverde niet heeft gebruikt, geïnstalleerd conform de eventuele aan afnemer verstrekte handleidingen, technische specificaties of installatie voorschriften. Voorts vervalt iedere garantie verplichting indien de afnemer zelf wijzigingen of reparaties in/aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde door afnemer of een derde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, of op, volgens branchegebruik of stand der wetenschap onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
Indien CSE Webdesign ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe zaken, onderdelen of diensten levert, zijn alle bepalingen van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
Door CSE Webdesign beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door CSE Webdesign kosteloos worden hersteld of vervangen.
Wanneer door CSE Webdesign geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal CSE Webdesign de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. CSE Webdesign wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.
Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan CSE Webdesign aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaan maken van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is.
Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming van afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft CSE Computerservice van de verplichtingen als bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen.

Artikel 16: AANSPRAKELIJKHEID
CSE Webdesign is alleen aansprakelijk voor schade aan hardware als er vanuit CSE Webdesign sprake is van opzet of grove schuld.

Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken of rechten van intellectuele eigendom.
CSE Webdesign is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade als gevolg van aanwijzingen van de afnemer of derden voor zover deze aanwijzingen door afnemer zijn voorgeschreven en afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering. Tevens aanvaardt CSE Webdesign geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele gebreken in of aan de door afnemer ter beschikking gestelde zaken of hulpmiddelen.
De afnemer vrijwaart CSE Webdesign voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

Artikel 17: INTELLECTUELE EIGENDOM
CSE Webdesign neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan CSE Webdesign een verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal CSE Webdesign, onverminderd de in artikel 14 en 15 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak ongestoord kan blijven gebruiken, mits afnemer CSE Webdesign tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 18: GEHEIMHOUDING
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij de geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 19: OVERMACHT
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop CSE Webdesign geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van de leveranciers, brand, diefstal, werkstakingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc. In geval van overmacht is CSE Webdesign verplicht de afnemer schriftelijk mededeling hiervan te doen, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie van overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Bij blijvende overmacht heeft CSE Webdesign het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de afnemer schadevergoeding kan vorderen, terwijl de afnemer gehouden is de door CSE Webdesign reeds feitelijk gemaakte kosten - ook ten behoeve van reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden - te vergoeden.

Artikel 20: OPSCHORTING
Indien het uitgevoerde werk op wezenlijke en duidelijk aantoonbare gronden niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft de afnemer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient echter in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.
De afnemer heeft geen recht zijn verplichtingen tot betaling op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien de afnemer een termijn niet tijdig betaalt, is CSE Webdesign gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de afnemer schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 8 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van CSE Webdesign op vergoeding van schade, kosten en interesses.

Artikel 21: ONTBINDING
Onder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van de afnemer wordt verstaan ieder niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen door afnemer aan enige verplichting die voor hem uit de met CSE Webdesign gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien vast komt te staan dat afnemer aan een of meerdere verplichtingen niet zal voldoen, zelfs al zijn deze op het moment waarop zulks vast komt te staan nog niet opeisbaar.
Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de afnemer, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CSE Webdesign het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de afnemer geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten en interesses. Hetgeen door afnemer aan CSE Webdesign verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot CSE Webdesign richt, zal de afnemer haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig dient te vermelden.

Artikel 22: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen afnemer en CSE Webdesign gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet.
Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

Artikel 23: GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 4: AFLEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE
CSE Webdesign zal de hardware aan afnemer ter beschikking stellen door aflevering conform artikel 1 van onderdeel B dan wel, indien een door CSE Webdesign uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, door installatie van de apparatuur bij afnemer. De hardware zal tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering dan wel, indien een door CSE Webdesign uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, op de datum van installatie.

Artikel 5: GARANTIE
Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal CSE Webdesign naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de hardware, alsmede in onderdelen die door CSE Webdesign in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij CSE Webdesign zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van CSE Webdesign. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van CSE Webdesign wijzigingen in de hardware of in de onderdelen die door Computer Service in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.
Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door CSE Webdesign in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: HARDWARE VAN TOELEVERANCIER
Indien en voor zover CSE Webdesign hardware van derden aan afnemer levert, zullen, mits zulks door CSE Webdesign schriftelijk aan afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die hardware de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen afnemer en CSE Webdesign om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

C. ONTWIKKELING/LEVERING EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR (EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WERKEN VAN LETTERKUNDE, FILM/VIDEO/AUDIO, WETENSCHAP OF KUNST) EN VERLENING VAN GEBRUIKSRECHTEN OP PROGRAMATUUR
Artikel 1: INTELLECTUELE EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN
De afnemer verkrijgt na levering door CSE Webdesign het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door CSE Webdesign in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van de geleverde zaken.
CSE Webdesign behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de voor afnemer ontwikkelde hardware/software programmatuur en daarmee verband houdende werken van letterkunde (documentatie, trainingen/lesmateriaal e.d.), film/video/audio, wetenschap of kunst, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Elk gebruik van bovengenoemde programmatuur en daarmee verband houdende werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van CSE Webdesign.
Bij inbreuk komt CSE Webdesign, zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding tot ter hoogte van tenminste driemaal de bij CSE Webdesign gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van f 1.000,00.

Artikel 2: PROGRAMMATUUR EN GEBRUIKSRECHT
Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal. De verplichting tot beschikbaar stellen van programmatuur omvat niet de verplichting om de afnemer toegang te verschaffen tot de source codes.
Alle rechten ter zake van beschikbaar gestelde programmatuur blijven aan CSE Webdesign voorbehouden, hetgeen inhoudt dat de eigendom van de programmatuur, zowel in de source code als in de objectcode, alsmede van de bijbehorende documentatie en gegevensdrager(s) niet over gaat op de afnemer, onverminderd het krachtens deze voorwaarden aan de afnemer toekomende gebruiksrecht. De afnemer heeft het recht om programmatuur overeenkomstig de kennelijke bestemming daarvan voor eigen gebruik aan te wenden, alleen op de computerconfiguratie c.q. vervangende computerconfiguratie waarop, blijkens de overeenkomst gebruik van de programmatuur beoogd was. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder inbegrepen iedere vorm van beschikbaarstelling aan derden, is niet geoorloofd.
De afnemer mag voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën maken van de programmatuur, doch uitsluitend voor eigen gebruik en mits er geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast ten aanzien van merken, namen, nummers en andere herkenningstekens ten aanzien van de herkomst van programmatuur.
Partijen kunnen overeenkomen dat de source code in bewaring wordt gegeven bij een onafhankelijke derde, zodat afnemer in geval van faillissement e.d. van CSE Webdesign automatisch over genoemde source code kan beschikken. De kosten die een dergelijke escrow-overeenkomst met zich meebrengt zijn voor rekening van de afnemer/gebruiker.
De afnemer mag het vervaardigen van de kopieën niet laten uitvoeren door derden.
Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, eindigt ieder gebruiksrecht in geval van vervreemding van de in het lid 2 van dit artikel bepaalde computerconfiguratie, of wezenlijke delen daarvan; en in geval van executoriaal beslag daarop.
CSE Webdesign is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur.

Artikel 3: ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
Voor zover geen anders luidende verplichtingen ter zake van ontwikkeling van programmatuur op bestelling van de afnemer en voor de beschikbaarstelling van de verkregen resultaten zijn overeengekomen gelden de onderhavige voorwaarden.
De verplichting tot dienstverlening ter zake van ontwikkeling van programmatuur strekt zich niet verder uit, dan blijkt uit de schriftelijk aan CSE Webdesign verstrekte en door deze aanvaarde opdracht en/of specificaties.
CSE Webdesign behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor om ten behoeve van andere afnemers gebruik te maken van niet tot concrete programmadelen beperkte, voor meer algemene toepassing vatbare ideeën, systemen, algoritmen en methoden, ook als betreffende ideeën etc. zijn gevonden bij de uitvoering van een opdracht van de afnemer.

Artikel 4: ACCEPTATIE
De programmatuur wordt ter acceptatie aan de afnemer aangeboden.
De acceptatieperiode bestaat uit:
a. een testperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode, waarin afnemer de programmatuur zal testen;
b. een herstelperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode waarin CSE Webdesign eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
c. een testperiode van een nader overeen te komen tijdsperiode waarin afnemer de programmatuur opnieuw zal testen.
Indien afnemer ten gevolge van belangrijke onvolkomenheden in de programmatuur het testen moet onderbreken, wordt een herstelperiode ingelast. De resterende werkzaamheden schuiven maximaal zoveel dagen op als het herstel van de programmatuur vraagt.
De programmatuur wordt geacht door afnemer geaccepteerd te zijn geaccepteerd indien:
a. afnemer dit schriftelijk aan CSE Webdesign heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden die nog hersteld moeten worden; hetzij
b. na afloop van een periode van 2 weken na datum van oplevering, tenzij afnemer CSE Webdesign schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat de programmatuur niet geaccepteerd kan worden.

Artikel 5: VERSTREKKING EN GEBRUIK
Ingevolge de verplichting tot beschikbaarstelling van programmatuur zal CSE Webdesign de afnemer ten minste één informatiedrager leveren waarop de programmatuur in voor de computerfaciliteit van de afnemer te verwerken vorm is vastgelegd, alsmede één set van de op de betreffende programmatuur betrekking hebbende documentatie. De betreffende informatiedragers mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 6: HUISREGELS
Ten aanzien van alle gegevens en/of informatie afkomstig van de afnemer, die - in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook - bij CSE Webdesign berusten of aan hem zijn verstrekt, alsmede ten aanzien van het bewaren van de source codes van de door CSE Webdesign ontwikkelde programmatuur, verbindt CSE Webdesign zich:
a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag;
b. de gegevens en/of informatie niet te gebruiken dan voor enig ander dan het overeengekomen doel;
c. de gegevens en/of informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van afnemer dan wel, na verkregen toestemming van afnemer, te vernietigen.

Artikel 7: MEDEWERKING DOOR DE AFNEMER
De afnemer is gehouden om CSE Webdesign op diens verzoek tijdig, voldoende en correcte informatie te verstrekken alsmede de noodzakelijke medewerking te verlenen en de beschikbaarheid van de gebruikelijk te achten faciliteiten te waarborgen.

Artikel 8: VRIJWARINGEN EN UITSLUITINGEN
Onverminderd het bepaalde in artikelen 15 en 16 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, aanvaardt CSE Webdesign geen aansprakelijkheid voor inbreuken op rechten van derden, die veroorzaakt worden door programmatuur in samenhang met niet door CSE Webdesign geleverde goederen of niet door haar ter beschikking gestelde producten. Evenmin aanvaardt CSE Webdesign aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door de afnemer of door derden zijn gewijzigd en/of aangevuld.
Onverminderd het bepaalde in artikelen 15 en 16 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden, vrijwaart CSE Webdesign de afnemer voor alle gevolgen van onder verantwoordelijkheid van CSE Webdesign plaatsvindend handelen of nalaten dat tot inbreuk leidt op rechten van derden (of daartoe bijdraagt) en/of dat aan derden schade berokkent, of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan de afnemer mogen worden toegerekend, dan wel tot diens risicosfeer behoren; behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan CSE Webdesign in aanmerkelijke mate zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan de afnemer.
Alle gevolgen van gebruik, onder verantwoordelijkheid van de afnemer, van de door CSE Webdesign ter beschikking gestelde programmatuur zijn voor rekening van de afnemer.
Schaduwdraaien, een afdoend back-up systeem en een goed systeembeheer vallen onder verantwoordelijkheid van de afnemer en dienen aan het in gebruik nemen en het feitelijk gebruik van programmatuur ten grondslag te liggen.

Artikel 9: ONVOLKOMENHEDEN
In geval de afnemer aan CSE Webdesign melding maakt van onvolkomenheden in de programmatuur, zal CSE Webdesign hiernaar een onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door CSE Webdesign verstrekte specificaties.
Een onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:
- de afnemer bij de aanmelding gebruik maakt van de laatste door CSE Webdesign voor dat doel aan hem medegedeelde procedure;
- deze reproduceerbaar is;
- deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door CSE Webdesign wordt onderhouden en de afnemer alle door CSE Webdesign verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht;
- de afnemer alle door de leverancier noodzakelijk geachte informatie verstrekt over de omstandigheden waaronder de onvolkomenheid zich heeft voorgedaan;
- er voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen.
CSE Webdesign zal naar beste vermogen eventuele onvolkomenheden herstellen en garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.

Artikel 10: GARANTIE
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden zullen onvolkomenheden als bedoeld in het vorige artikel, die gedurende een periode van drie maanden na oplevering van programmatuur aan de leverancier worden gemeld, door CSE Webdesign naar beste vermogen kosteloos worden hersteld.

ARTIKEL 11: WEBDESIGN - ONDERHOUD WEBSITE
De domeinnaam en hosting staat op naam van de klant en is dientengevolge aansprakelijk voor betaling, opzeggen ed. van zijn contract met het hostingbedrijf.

Wanneer een update door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan CSE Webdesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

CSE Webdesign is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de hosting en/of eventuele schade welke ontstaat door storingen, updates ed. bij, of faillissement van, het hostingbedrijf.

CSE Webdesign is niet verantwoordelijk voor software gemaakt door anderen, zoals modules, thema's, open source software ed.
Indien CSE Webdesign deze software in opdracht van de klant heeft aangeschaft dient deze ten alle tijden vergoed te worden. Ook als de software complicaties en/of gebreken vertoond.
Elke aansprakelijkheid van CSE Webdesign, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens CSE Webdesign, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is CSE Webdesign niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

Indien de Rechter mocht oordelen dat CSE Webdesign geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van CSE Webdesign zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van CSE Webdesign een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

Opdrachtgever is gehouden CSE Webdesign te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van CSE Webdesign in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten /onderaannemers).

Bij publicatie van websites of ontwerpen zal CSE Webdesign nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.

Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Indien de opdrachtgever in het bezit is van de toegangscodes (FTP) of CSE Webdesign deze op verzoek van de opdrachtgever verstrekt aan derden kan CSE Webdesign nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van misbruik/gebruik van deze codes.

Contact

Scheperskamp 19
8181 WX Heerde
T. 0578-617106
M. 06-49217436
E. info@csewebdesign.nl

Volg ons
Overige